سرور مجازی آلمان

Pln1


امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

این سرور ها برای افرادی که نیازمند کیفیت بیشتری هستند و یا برای کار هاستینگ ، سرور نیاز دارند مناسب می باشد.

 • 1 MB رم
 • 1 Core CPU
 • 100 GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1GB پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
Pln2


امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

این سرور ها برای افرادی که نیازمند کیفیت بیشتری هستند و یا برای کار هاستینگ ، سرور نیاز دارند مناسب می باشد.

 • 2 GB رم
 • 2 Core CPU
 • 200 GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1GB پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
Pln3


امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

این سرور ها برای افرادی که نیازمند کیفیت بیشتری هستند و یا برای کار هاستینگ ، سرور نیاز دارند مناسب می باشد.

 • 3 GB رم
 • 2 Core CPU
 • 300 GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1GB پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
Pln4


امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

این سرور ها برای افرادی که نیازمند کیفیت بیشتری هستند و یا برای کار هاستینگ ، سرور نیاز دارند مناسب می باشد.

 • 4 GB رم
 • 3 Core CPU
 • 400 GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1GB پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
Pln5


امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

این سرور ها برای افرادی که نیازمند کیفیت بیشتری هستند و یا برای کار هاستینگ ، سرور نیاز دارند مناسب می باشد.

 • 6 GB رم
 • 4 Core CPU
 • 600 GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1GB پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر
Pln6


امکان ارائه انواع مدل های FireWall سیسکو (تضمین اتک نخوردن سرور شما)

این سرور ها برای افرادی که نیازمند کیفیت بیشتری هستند و یا برای کار هاستینگ ، سرور نیاز دارند مناسب می باشد.

 • 8 GB رم
 • 4 Core CPU
 • 800 GB هارد
 • نامحدود! پهنای باند
 • 1GB پورت شبکه
 • Hetzner دیتاسنتر